NATURAL GAS INDUSTRY (Monthly Issued, Started in 1981) ISSN 1000-0976
CN 51-1179/TE
Competent Organization: China National Petroleum Corporation Organizers: Sichuan Petroleum Administration Bureau PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. Editing and publishing by: Natural Gas Industry Journal Agency
Address: No.3,Sec.1,Fuqing Rd.,Chengdu,Sichuan 610051,P.R.China
Tel: +86(28)86013013
Fax: +86(28)86012716
E-mail: trqgy@trqgy.cn
 • Natural gas industry 2020, Vol.40  No.11 Published: 25 November 2020
 • 2020 Vol. 40 (11): 0- [Abstract]( 4 ) [PDF 15267KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
 • Thoughts on the construction of China's natural gas market reform and development demonstration zones in Sichuan and Chongqing
  2020 Vol. 40 (11): 1-10 [Abstract]( 18 ) RICH HTML [PDF 1307KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  LI Baojun, HE Zhiming, ZHU Liyang, ZHANG Bowen, WANG Fuping, XIONG Wei, ZOU Xiaoqin
 • Great discovery of oil and gas exploration in Cambrian Canglangpu Formation of the Sichuan Basin and its implications
  2020 Vol. 40 (11): 11-19 [Abstract]( 14 ) RICH HTML [PDF 21543KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  YUE Hong, ZHAO Luzi, YANG Yu, XIE Jirong, WEN Long, LUO Bing, HE Yuan, CHEN Youlian, WANG Wenzhi
 • Main types and formation mechanisms of marine carbonate reservoirs in the Ordos Basin
  2020 Vol. 40 (11): 20-30 [Abstract]( 8 ) RICH HTML [PDF 17008KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHOU Jingao, FU Jinhua, YU Zhou, WU Dongxu, DING Zhenchun, LI Weiling, TANG Jin
 • Charging simulation experiment and characteristics of tight sandstone gas reservoirs: a case study of the Upper Triassic Xujiahe Formation sandstone gas reservoir in the central Sichuan Basin
  2020 Vol. 40 (11): 31-40 [Abstract]( 1 ) RICH HTML [PDF 1914KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  XIE Zengye, YANG Chunlong, LI Jian, JIN Hui, WANG Xiaojuan, HAO Cuiguo, ZHANG Lu, GUO Jianying, HAO Aisheng
 • New discovery of sandy debris flow sandbody and its implications for oil and gas exploration in the Junggar Basin
  2020 Vol. 40 (11): 41-49 [Abstract]( 5 ) RICH HTML [PDF 9397KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  HOU Gangfu, ZENG Delong, NIU Zhijie, WANG Libao, SONG Bing, GUO Huajun, SHAN Xiang, DOU Yang, LI Yazhe, PENG Bo
 • Development characteristics and genesis of secondary high porosity zones in deep clastic reservoirs: a case study of the Lower Jurassic in the Taibei sag of the Tuha Basin
  2020 Vol. 40 (11): 50-59 [Abstract]( 4 ) RICH HTML [PDF 5980KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  HAO Aisheng, LI Jian, GUO Jianying, RAN Qigui, ZHANG Hua, QI Xuening, WU Hao, JIA Xueli, HUANG Diefang, CHEN Xuan, KANG Jilun, SHI Yanjun
 • Laboratory study and field application of self-propping phase-transition fracturing technology
  2020 Vol. 40 (11): 60-67 [Abstract]( 10 ) RICH HTML [PDF 7755KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHAO Liqiang, ZHANG Nanlin, ZHANG Yiming, LUO Zhifeng, YU Donghe, LIU Pingli, CHEN Weiyu, LIU Guohua, DU Juan, LI Nianyin, CHEN Xiang
 • Experiment of relieving coal dust blockage damage in coal reservoirs by oxidation treatment
  2020 Vol. 40 (11): 68-75 [Abstract]( 2 ) RICH HTML [PDF 2624KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  KANG Yili, SUN Linna, FANG Dazhi, YOU Lijun, LI Xiangchen, LIU Jiang, LU Yu
 • Progress and development direction of production test and reservoir stimulation technologies for ultra-deep oil and gas reservoirs in Tarim Basin
  2020 Vol. 40 (11): 76-88 [Abstract]( 4 ) RICH HTML [PDF 1072KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  LIU Hongtao, LIU Ju, LIU Huifeng, QIU Jinping, CAI Bo, LIU Junyan, YANG Zhanwei, LIU Jiangyu
 • Quantitative description of residual gas distribution in strong-heterogeneity tight sandstone gas reservoirs and potential tapping strategies : a case study of the old area of northern Su 11 Block in the Sulige Gas Field
  2020 Vol. 40 (11): 89-95 [Abstract]( 3 ) RICH HTML [PDF 1453KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHU Jinli
 • Natural gas production data integration and intelligent analysis system
  2020 Vol. 40 (11): 96-101 [Abstract]( 2 ) RICH HTML [PDF 1533KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  HU Defen, QIN Wei, RAN Fenghua, PU Yanling, HU Luyao, REN Yuqing, LI Qing, ZHAO Yong
 • Application of integrated workover fluid with pressure control and temporary plugging in uncovering the lower gas reservoir commingled production
  2020 Vol. 40 (11): 102-109 [Abstract]( 0 ) RICH HTML [PDF 585KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHANG Zongwei, GUO Pengcheng, YI Deqiang, LI Peng, YANG Wei, CHANG Qifan
 • Challenges of the mechanical properties of permafrost in frigid sea areas to oil and gas drilling
  2020 Vol. 40 (11): 110-119 [Abstract]( 4 ) RICH HTML [PDF 4218KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHU Liang, FAN Xizhe, LI Junwei, ZOU Hejun, LOU Yishan, LI Zhonghui
 • A method for evaluating the flushing efficiency of cementing preflush: an improved rotary viscometer method
  2020 Vol. 40 (11): 120-126 [Abstract]( 3 ) RICH HTML [PDF 2292KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  GU Tao, ZHENG Youcheng, ZHENG Youzhi, LI Wei, ZHAO Jun, WANG Rui, SHU Qiugui
 • Corrosion evaluation and control of a shale gas gathering and transportation system: a case study of the Changning-Weiyuan National Shale Gas Demonstration Area
  2020 Vol. 40 (11): 127-134 [Abstract]( 18 ) RICH HTML [PDF 13806KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
 • Influence of squeeze-off on the mechanical properties of PE gas pipes
  2020 Vol. 40 (11): 135-142 [Abstract]( 4 ) RICH HTML [PDF 5027KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHANG Yi, XUE Shifeng, HAN Limei, LIU Cuiwei, JIAO Junpeng
 • Performance testing system of turbine driven compressor sets based on PI database
  2020 Vol. 40 (11): 143-148 [Abstract]( 0 ) RICH HTML [PDF 1519KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  HU Fei, LIN Wensheng
 • Wind tunnel dispersion experiments and safety protection distances of high sulfur natural gas in complex terrains
  2020 Vol. 40 (11): 149-158 [Abstract]( 7 ) RICH HTML [PDF 9132KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  XIN Baoquan, YU Jianliang, DANG Wenyi, JIANG Xue, LIN Guanming
 • China's natural gas supply security under the background of "One Belt and One Road" energy investment
  2020 Vol. 40 (11): 159-167 [Abstract]( 6 ) RICH HTML [PDF 629KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  ZHANG Jun, TAN Jinping
 • Behaviors of gas and water production from hydrate induced by depressurization with different types of wells
  2020 Vol. 40 (11): 168-176 [Abstract]( 3 ) RICH HTML [PDF 10096KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  MAO Peixiao, WU Nengyou, NING Fulong, HU Gaowei, SUN Jiaxin, CHEN Qiang, GUO Yang, BU Qingtao, WAN Yizhao